درباره پومو

پویایی و موفقیت را برایتان به ارمغان می آوریم

پومو جمعی است دوستانه از افرادی که در رشته هایی مانند گرافیک، انیمیشن، فیلم سازی و عکاسی و معماری در حال فعالیت هستند. سابقه فعالیت این گروه دوستانه بیش از 20 یا بسیاری از دوستان بیش از 30 سال است که در حوزه تخصصی خود مشغول به فعایت هستند، و همگی دغدغهای مشترکی دارند. این جمع تصمیم به انتشار تجربیات خود در این سالها گرفته است. تا بتواند افراد علاقه مند با استعداد و با پشتکار را شناسایی و به بازار کار حرفه ای معرفی کند.